تماس با ما

تلفن:۰۳۱۴۶۶۲۲۸۰۲ | ۰۳۱۴۶۶۲۲۸۰۱

ایمیل:e_khomeyni_hospital@yahoo.com

کد پستی: ۸۳۷۷۱۱۳۱۵۵

فکس: ۰۳۱۴۶۶۲۳۵۰۳

اصفهان، کیلومتر ۶۰ جاده آبشار، بخش جرقویه سفلی، شهر نیک آباد، بیمارستان امام خمینی جرقویه